Passend Onderwijs voor ELK Kind

Elk kind verdient een plek in het onderwijs die zo goed mogelijk bij hen past. Een plek waar hun mogelijkheden worden gezien, waar ze worden uitgedaagd en waar ook aandacht is voor eventuele beperkingen. Kinderen worden, indien mogelijk, verwelkomd in het reguliere onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor die kinderen die daar het beste op hun plek zijn.


Het passend onderwijs werd in 2014 geïntroduceerd. Sinds die tijd zijn scholen verplicht om voor alle leerlingen een passende plek te vinden, zelfs als ze extra ondersteuning nodig hebben. Met de invoering van passend onderwijs kwam ook de zorgplicht voor scholen. Leerlingen met extra ondersteuning krijgen hierdoor het onderwijs dat ze nodig hebben, dicht bij huis. Schoolbesturen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden en bepalen gezamenlijk hoe de financiële middelen worden ingezet (voorheen bekend als de leerlinggebonden financiering of ‘het rugzakje’). Concreet betekent dit dat scholen in het schoolondersteuningsprofiel vastleggen welke ondersteuning zij aan leerlingen kunnen bieden.


Samen en dicht bij huis: dat is het belangrijkste uitgangspunt van passend onderwijs. Het streven is dat leerlingen, met of zonder ondersteuningsbehoefte, naar dezelfde schoollocatie kunnen gaan en daar samen, in hun eigen buurt, het onderwijs ontvangen dat zij nodig hebben. Als de benodigde ondersteuning niet op de eigen school kan worden geboden, zoeken de school, de ouders en de leerlingen samen naar een andere passende onderwijsplek in de buurt. Dit kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal onderwijs.


Scholen zijn verplicht om ten minste basisondersteuning te bieden. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning kan bieden, ontvangt hij extra ondersteuning binnen de school of wordt er een aanvraag gedaan bij het samenwerkingsverband. De invulling van de extra ondersteuning kan per school en regio verschillen.


Passend onderwijs heeft als doel om elk kind de beste kansen te bieden, ongeacht hun individuele behoeften en mogelijkheden. Samenwerking tussen scholen, ouders, leerlingen en het samenwerkingsverband staat centraal in het creëren van een inclusieve onderwijsomgeving waarin elk kind kan groeien, bloeien en zijn of haar volledige potentieel kan benutten. Samen werken we aan een toekomst waarin elk kind, waar dan ook, het onderwijs ontvangt dat bij hen past, met de steun en betrokkenheid van de hele gemeenschap.